PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Pályakezdő fiatalok önálló lakhatásának elősegítése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„Pályakezdő fiatalok önálló lakhatásának elősegítése”

A meghirdetés dátuma: 2024. április 12.

 

A Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány (székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., adószáma: 18369308-2-03, a továbbiakban: Kiíró) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával (a továbbiakban: Támogató) nyilvános pályázatot hirdet „Pályakezdő fiatalok önálló lakhatásának elősegítése” címmel az alábbi feltételek szerint:

 1. A pályázat célja:
  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata saját forrásból támogatni kívánja azokat a 21-35 év közötti, képzett pályakezdő fiatalokat, akiknél a családalapítás még nincs napirenden, ezért az ilyen feltételhez kötött kormányzati támogatási formákat (pl. CSOK, babaváró hitel stb.) nem tudják igénybe venni. A munkavállaló fiatalok életkezdési esélyeinek javításán keresztül az önkormányzat elő kívánja mozdítani a szakképzett fiatalok letelepülését és megmaradását a helyi népesség fiatalodása és a város gazdasági versenyképességének további növekedése érdekében.
 2. A rendelkezésre álló keretösszeg:
  A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg évi 30.000.000, – Ft, azaz harmincmillió forint a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 22/2023 (XII.7.) számú önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt 3242192számú előirányzat terhére. A pályázat első körének lezárását követően a jelenlegi kiírásban körülbelül 8.000.000 forint áll még rendelkezésre.
 3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:
  A pályázaton pályázónkként a havi bérleti díj 50%-áig terjedő, havi legfeljebb 50.000, – Ft összegű vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
 4. A támogatás felhasználási feltételei:
  A pályázat keretében kizárólag a pályázat céljainak megfelelő lakásbérleti szerződésből eredő bérleti díj jogcímén teljesítendő kötelezettség megfizetéséhez nyújtható támogatás. A bérleménnyel kapcsolatos közüzemi költségek a pályázat keretében nem számolhatók el. A pályázathoz legalább a havi bérleti díj 50%-át elérő saját forrás biztosítása kötelező.
 5. A támogatás időtartama:
  A támogatás 2024. február 1. – 2024. december 31. közötti időszakra, de legfeljebb 11 hónapra folyósítható vagy a bérleti jogviszony megszűnéséig. Azonos személy további két alkalommal pályázhat újra (azonos pályázó részére összesen 36 hónapra nyújtható támogatás)
 6. A támogatás módja:
  A támogatás összege a Kiíró által havonta kerül átutalásra minden hónap 10. napjáig. Amennyiben a bérleti jogviszony kezdete korábbi, mint a támogatási szerződés megkötése, a támogatás összege visszamenőleg a benyújtási határidőtől számított legfeljebb 3 hónapra egyösszegben folyósítható.
 7. A pályázaton való részvételre jogosultak köre:
  Érvényesen olyan 21. életévét betöltött, de 35. életévét be nem töltött természetes személy pályázhat, aki

– magyar állampolgár,
– cselekvőképes,
– büntetlen előéletű,
– legalább érettségivel és szakképesítéssel is rendelkezik,
– rendelkezik olyan, legalább 1 éves határozott vagy határozatlan időtartamú munkavégzésre irányuló jogviszonyt (munkaviszony, közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, ösztöndíjas foglalkoztatás stb.) igazoló szerződéssel, amelyet kecskeméti székhelyű munkáltatóval kötött és igazolja, hogy végzettségének megfelelő területen folytat munkavégzést,

– új munkahely létesítése esetén vállalja, hogy a próbaidő lejártát követő 30 napon belül a munkavégzésre irányuló jogviszonya fennállásáról szóló igazolást (munkáltatói igazolást) benyújtja a Kiíró részére,

– rendelkezik olyan érvényes magánszemélytől vagy cégtől származó lakásbérleti szerződéssel, amely vagy határozatlan időre szól, vagy határozott időre szóló lakásbérleti szerződés esetén a szerződés megszűnéséig legalább 6 hónap még hátra van a pályázat benyújtásától számítva, és amely szerződés tárgyát képező ingatlan Kecskemét közigazgatási területén található és nem szociális bérlakás,

– nyilatkozik arról, hogy a lakásba vele együtt költöző, vagy ott lakó bérlőtárs azonos támogatás igénylése iránt pályázatot a Kiírónál ugyanazon bérleti szerződés alapján nem nyújtott be,
– vállalja, hogy minden hónap 15. napjáig igazolja a Kiíró felé, hogy a tárgyhavi bérleti díjat bérbeadó részére megfizette.

 1. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  Ha a pályázó ún. „hiányszakmában” foglalkoztatott. Ilyennek minősülnek különösen az önkormányzati-, illetve állami feladatok ellátásához köthető alábbi ágazatokban ellátott munkakörök:
  – egészségügyi szolgáltatás,
  – szociális igazgatás,
  – köznevelés,
  – kulturális tevékenység,
  – városüzemeltetés,
  – rendvédelem,
  – katasztrófavédelem.
 2. A pályázat tartalmi elemei:
  – a pályázó azonosító adatai: teljes név, születési hely, születési idő, születési név, anyja leánykori neve, állandó lakcím, levelezési cím, adóazonosító jel, bankszámlaszám, telefonszám és elektronikus elérhetőség;
  – a munkáltató azonosító adatai: név, székhely, nyilvántartási szám/adószám;
  – a bérleményre vonatkozó adatok: helyrajzi szám, cím, alapterület;
  – a bérbeadóra vonatkozó adatok: teljes név/cégnév, levelezési cím/székhely, telefonszám és elektronikus elérhetőség;
  – a pályázó nyilatkozata arról, hogy
  a. a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja,
  b. nem áll adósságrendezési eljárás hatálya alatt,
  c. nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása.

A pályázó a Kiíró, illetve a pályázati felhívás előkészítésében résztvevő egyéb szervek felhívására a megjelölt határidőn belül köteles a pályázatában foglalt nyilatkozatait megfelelően igazolni.

 1. Támogatási kérelem, pályázati dokumentum:
  A támogatási kérelem formanyomtatvány és a pályázathoz kapcsolódó egyéb dokumentumok megtekinthetőek és letölthetőek Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapjáról (www.kecskemet.hu) és a Kiíró honlapjáról(www.kktk.hu).
 2. A pályázathoz kötelezően benyújtandó iratok, igazolások pdf formátumban:
  – személyazonosító igazolvány / vezetői engedély / útlevél olvasható másolata,
  – hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  – bérleti szerződés másolata,
  – munkaszerződés másolata / munkáltatói igazolás,
  – végzettséget igazoló okirat (diploma, oklevél, bizonyítvány),
  – bankszámlaszámot igazoló hivatalos banki dokumentum/bankszámlakivonat,
  – köztartozás mentességet igazoló okirat.
 3. A pályázat benyújtásának határideje:
  2024. április 30., 24:00 óra
 4. A pályázat benyújtásának módja:
  Pályázat kizárólag a pályázati felhívás mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével, és annak a kapcsolat@kktk.hu e-mail címre történő megküldésével nyújtható be. A pályázathoz csatolni kell továbbá a 11. pontban megjelölt iratokat, igazolásokat pdf formátumban.
 5. A pályázat elbírálásának határideje:
  2024. május 24.
 6. A pályázat elbírálása:
  A pályázatokat a Kiíró kuratóriuma bírálja el.
 7. A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:
  A Kiíró az elbírálási határidő lejáratát követő 8 napon belül értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről.
  Hiányos tartalommal benyújtott pályázat esetén a Kiíró a pályázót a hiányok pótlására hívhatja fel.
  A kizárólag elektronikusan benyújtható hiánypótlás határideje: 2024. május 10, 24:00 óra
 8. Támogatási szerződés:
  A Kiíró a támogatás folyósítása érdekében a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés tervezete a pályázat eredményéről történő értesítéslevél mellékletét képezi.
  A szerződés megkötésére nyitvaálló határidő 2024. május 31.
  A nyertes pályázó a szerződés megkötésekor köteles a 11. pontban foglalt iratokat, igazolásokat személyesen is bemutatni.
 9. Személyes adatok kezelésre vonatkozó rendelkezések:

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 (2016. április 27.) számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint meghatározottközhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében a Kiíró részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Támogató a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésnek 9. pontja alapján kezeli. Az adatkezelés további részleteit Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Általános Adatkezelési Tájékoztatója (www.kecskemet.hu/varoshaza/adatvedelem)tartalmazza.

A pályázattal kapcsolatban további információk az alábbi elérhetőségeken kérhetők:
– Telefon: 0676 444 583
– E-mail: kapcsolat@kktk.hu
– Web: https://kktk.hu/2024/04/12/palyazati-felhivas-palyakezdo-fiatalok-onallo-lakhatasanak-elosegitese-2/

A támogatási kérelem űrlapja elérhető a következő linken:
https://forms.gle/aJSqPMs8yugTxzw87

Kecskemét, 2024. április 12.