PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Pályakezdő fiatalok önálló lakhatásának elősegítése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„Pályakezdő fiatalok önálló lakhatásának elősegítése”

A meghirdetés dátuma: 2024. január 15.

 

A Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány(székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., adószáma: 18369308-2-03, a továbbiakban: Kiíró) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával (a továbbiakban: Támogató) nyilvános pályázatot hirdet „Pályakezdő fiatalok önálló lakhatásának elősegítése” címmel az alábbi feltételek szerint:

1. A pályázat célja:
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata saját forrásból támogatni kívánja azokat a 24-35 év közötti, képzett pályakezdő fiatalokat, akiknél a családalapítás még nincs napirenden, ezért az ilyen feltételhez kötött kormányzati támogatási formákat (CSOK, babaváró hitel stb.) nem tudják igénybe venni. A munkavállaló fiatalok életkezdési esélyeinek javításán keresztül az önkormányzat elő kívánja mozdítani a szakképzett fiatalok letelepülését és megmaradását a helyi népesség fiatalodása és a város gazdasági versenyképességének további növekedése érdekében.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg:
A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg évi 30.000.000,- Ft, azaz harmincmillió forint a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésérőlszóló 22/2023 (XII.7.) számú önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt 3242192számú előirányzat terhére.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:
A pályázaton pályázónkénta havi bérleti díj 50%-áig terjedő, havi legfeljebb 50.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. A támogatás felhasználási feltételei:
A pályázat keretében kizárólag a pályázat céljainak megfelelő lakásbérleti szerződésből eredő bérleti díj jogcímén teljesítendő kötelezettség megfizetéséhez nyújtható támogatás. A bérleménnyel kapcsolatos közüzemi költségek a pályázat keretében nem számolhatók el.A pályázathoz legalább a havi bérleti díj 50%-át elérő saját forrás biztosítása kötelező.

5. A támogatás időtartama:
A támogatás a bérleti jogviszony megszűnéséig, de legfeljebb12 hónapra folyósítható azzal, hogy azonos személy további két alkalommal pályázhat újra (azonos pályázó részére összesen 36 hónapra nyújtható támogatás).

6. A támogatás módja:
A támogatás összege a Kiíró által havonta kerül átutalásra minden hónap 15. napjáig. Amennyiben a bérleti jogviszony kezdete korábbi, mint a támogatási szerződés megkötése, a támogatás összege visszamenőleg legfeljebb 3 hónapra egyösszegben folyósítható.

7. A pályázaton való részvételre jogosultak köre:
Érvényesen olyan 24. életévét betöltött, de 35. életévét be nem töltött természetes személy pályázhat, aki

– magyar állampolgár,
– cselekvőképes,
– büntetlen előéletű,
– legalább középfokú végzettséggel rendelkezik,
– rendelkezik olyan, legalább 1 éves határozott vagy határozatlan időtartamú munkavégzésre irányuló jogviszonyt (munkaviszony, közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, ösztöndíjas foglalkoztatás, stb.) igazoló szerződéssel, amelyet kecskeméti székhelyű munkáltatóval kötött,
– új munkahely létesítése esetén vállalja, hogy a próbaidő lejártát követő 30 napon belül a munkavégzésre irányuló jogviszonya fennállásáról szóló igazolást (munkáltatói igazolást) benyújtja a Kiíró részére,
– rendelkezik olyan érvényes lakásbérleti szerződéssel, amely vagy határozatlan időre szól, vagy határozott időre szóló lakásbérleti szerződés esetén a szerződés megszűnéséig legalább 6 hónap méghátra van, és amely szerződés tárgyát képező ingatlan Kecskemét közigazgatási területén található,
– nyilatkozik arról, hogy a lakásba vele együtt költöző, vagy ott lakó bérlőtárs azonos támogatás igénylése iránt pályázatot a Kiírónál ugyanazon bérleti szerződés alapján nem nyújtott be,
– vállalja, hogy minden hónap 10. napjáig igazolja a Kiíró felé, hogy a tárgyhavi bérleti díjat bérbeadó részére megfizette.

8. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Ha a pályázó ún. „hiányszakmában” foglalkoztatott.Ilyennek minősülnek különösen az önkormányzati-, illetve állami feladatok ellátásához köthető alábbi ágazatokban ellátott munkakörök:
– egészségügyi szolgáltatás,
– szociális igazgatás,
– köznevelés,
– kulturális tevékenység,
– városüzemeltetés,
– rendvédelem,
– katasztrófavédelem.

9. A pályázat tartalmi elemei:
– a pályázó azonosító adatai:teljes név, születési hely, születési idő, születési név, anyja leánykori neve, állandó lakcím, levelezési cím, adóazonosító jel,bankszámlaszám, telefonszám és elektronikus elérhetőség;
– a munkáltató azonosító adatai: név, székhely, nyilvántartási szám/adószám;
– a bérleményre vonatkozó adatok: helyrajzi szám, cím, alapterület;
– a bérbeadóra vonatkozó adatok: teljes név/cégnév, levelezési cím/székhely, telefonszám és elektronikus elérhetőség;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy
a. a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja,
b. nem áll adósságrendezési eljárás hatálya alatt,
c. nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása.

A pályázó a Kiíró, illetve a pályázati felhívás előkészítésében résztvevő egyéb szervek felhívására a megjelölt határidőn belül köteles a pályázatában foglalt nyilatkozatait megfelelően igazolni.

10. Támogatási kérelem, pályázati dokumentum:
A támogatási kérelem formanyomtatvány és a pályázathoz kapcsolódó egyéb dokumentumok megtekinthetőek és letölthetőek Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapjáról (www.kecskemet.hu) és a Kiíró honlapjáról(www.kktk.hu).

11. A pályázathoz kötelezően benyújtandó iratok, igazolások pdf formátumban:
– személyazonosító igazolvány / vezetői engedély / útlevél olvasható másolata,
– hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– bérleti szerződés másolata,
– munkaszerződés másolata / munkáltatói igazolás,
– végzettséget igazoló okirat (diploma, oklevél, bizonyítvány),
– bankszámlaszámot igazoló hivatalos banki dokumentum/bankszámlakivonat,
– köztartozás mentességet igazoló okirat.

12. A pályázat benyújtásának határideje:
2024. január 31., 24:00 óra.

13. A pályázat benyújtásának módja:
Pályázat kizárólag a pályázati felhívás mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével, és annak a kapcsolat@kktk.hu e-mail címre történő megküldésével nyújtható be. A pályázathoz csatolni kell továbbá a 11. pontban megjelölt iratokat, igazolásokat pdf formátumban.

14. A pályázat elbírálásának határideje:
2024. március 14. napja.

15. A pályázat elbírálása:
A pályázatokat a Kiíró kuratóriuma bírálja el.

16. A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:
AKiíró az elbírálási határidő lejáratát követő 8 napon belül értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről.
Hiányos tartalommal benyújtott pályázat esetén a Kiíró a pályázót a hiányok pótlására hívhatja fel.
A kizárólag elektronikusan benyújtható hiánypótlás határideje2024. február 16., 24:00 óra.

17. Támogatási szerződés:
A Kiíró a támogatás folyósítása érdekében a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés tervezete a pályázat eredményéről történő értesítéslevél mellékletét képezi.
A szerződés megkötésére nyitvaálló határidő 2024. március 31. napja.
A nyertes pályázó a szerződés megkötésekor köteles a 11. pontban foglalt iratokat, igazolásokat személyesen is bemutatni.

18. Személyes adatok kezelésre vonatkozó rendelkezések:

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 (2016. április 27.) számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint meghatározottközhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében a Kiíró részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Támogató a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésnek 9. pontja alapján kezeli. Az adatkezelés további részleteit Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Általános Adatkezelési Tájékoztatója (www.kecskemet.hu/varoshaza/adatvedelem)tartalmazza.

A pályázattal kapcsolatban további információk az alábbi elérhetőségeken kérhetők:
– Telefon: 0676 444 583
– E-mail: kapcsolat@kktk.hu
– Web: https://kktk.hu/2024/01/17/palyazati-felhivas-palyakezdo-fiatalok-onallo-lakhatasanak-elosegitese/

A támogatási kérelem űrlapja elérhető a következő linken:
https://t.ly/H3RLg

A pályázati felhívás letöltése:
https://t.ly/5rnq8

A támogatási kérelem kitöltése

 

Kecskemét, 2024. január 15.

Szerző: | 2024.01.15.